หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
คำค้น
งานวิจัย งานวิชาการ
 
หมวดองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
..
องค์กรเกษตรกร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กองทุนเพื่อการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง / จัดการฟาร์ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกับการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น
วิสาหกิจชุมชน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารและโภชนาการ
การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมการทำงาน
   
  สมดุลการปลูกพืชที่หลากหลาย(เกษตรผสมผสาน)
  การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
  การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
  การทำงานร่วมกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสู่ความสำเร็จ
  การดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จ
  ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  การทำเครื่องดื่มผงเพื่อสุขภาพข้าวกล้องงอกงาดำ
  การทำข้าวเกรียบผลไม้(กล้วยสุก,มะละกอ)มากประโยชน์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร”
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
  สมดุลการปลูกพืชที่หลากหลาย(เกษตรผสมผสาน)
  การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
  การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
  การทำงานร่วมกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสู่ความสำเร็จ
  การดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จ
  ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  การทำเครื่องดื่มผงเพื่อสุขภาพข้าวกล้องงอกงาดำ
  การทำข้าวเกรียบผลไม้(กล้วยสุก,มะละกอ)มากประโยชน์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร”
  การส่งเสริมงานเคหกิจเกษตร (เกษียณ60)
  แนวทางการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (เกษียณ60)
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 505    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com