หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
คำค้น
งานวิจัย งานวิชาการ
 
ชนิด การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
..
   
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งหยี่เพ็งร่วมใจ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
  การบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
  การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน
  การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ
  รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์
  การวิจัยและพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองฯ
  การนำระบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานมาใช้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP
   
องค์ความรู้ภายใต้ชนิด การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งหยี่เพ็งร่วมใจ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
  การบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
  การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน
  การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ
  รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์
  การวิจัยและพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองฯ
  การนำระบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานมาใช้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP
   1 ถึง 7 จาก 7   
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com