หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
คำค้น
งานวิจัย งานวิชาการ
 
ชนิด ผลิตภัณฑ์และบริการวิสาหกิจชุมชน
..
   
  การทำผ้าพื้นเมืองทอมือ
  การเพาะเห็ดอินทรีย์
  การผลิตเครื่องแกง
  แปรรูปกล้วย (กล้วยรสต้มยำ)
  คนจะเป็น “ผู้นำคน” ต้องมีอะไรบ้าง ?
  การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยงตะนาวศรีเพื่อให้ได้มาตรฐานสู่ครัวโลก
  การวิจัยและพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองไทยวน โดยใช้เส้นใยและสีจากธรรมชาติ และผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
   
องค์ความรู้ภายใต้ชนิด ผลิตภัณฑ์และบริการวิสาหกิจชุมชน
  การทำผ้าพื้นเมืองทอมือ
  การเพาะเห็ดอินทรีย์
  การผลิตเครื่องแกง
  แปรรูปกล้วย (กล้วยรสต้มยำ)
  คนจะเป็น “ผู้นำคน” ต้องมีอะไรบ้าง ?
  การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยงตะนาวศรีเพื่อให้ได้มาตรฐานสู่ครัวโลก
  การวิจัยและพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองไทยวน โดยใช้เส้นใยและสีจากธรรมชาติ และผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใยตาล
  การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 36    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com