หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
..
การบริหารจัดการแผนงานโครงการ
การบริหารจัดการการเงิน / การคลัง
   
  การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาท้องถิ่นโดย กลไก ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำต
  กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
  การบริหารจัดการกลุ่ม
  กลยุทธ์การบริหารโครงการเร่งด่วนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร
  การดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จ
  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) งบพัฒนาจังหวัด
  การดำเนินงาน ศดปช.ให้ประสบผลสำเร็จ
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
  การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาท้องถิ่นโดย กลไก ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำต
  กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
  การบริหารจัดการกลุ่ม
  กลยุทธ์การบริหารโครงการเร่งด่วนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร
  การดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จ
  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) งบพัฒนาจังหวัด
  การดำเนินงาน ศดปช.ให้ประสบผลสำเร็จ
  สร้างความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบทางการเงิน ของสำนักงานฯ-นางจัสมิน ณ สุวรรณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
  การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินโครงการสร้างอาคารถาวร (ห้องเย็น) ในพื้นที่ป่าไม้”
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 53    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com