หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร
..
งานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
   
  การทำนาข้าวแบบลดต้นทุน (เกษียณ60)
  กระบวนการจัดการกลุ่มเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม
  วิธีการทำงานอย่างมีความสุข
  การขับเคลื่อนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวของอำเภอทุ่งช้าง
  การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
  การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สูงและทุรกันดารเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน ศพก.อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
  การทำงานส่งเสริมการเกษตร (นายทินกร เหล่าหัชกุล)
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร
  การทำนาข้าวแบบลดต้นทุน (เกษียณ60)
  กระบวนการจัดการกลุ่มเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม
  วิธีการทำงานอย่างมีความสุข
  การขับเคลื่อนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวของอำเภอทุ่งช้าง
  การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
  การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สูงและทุรกันดารเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน ศพก.อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
  การทำงานส่งเสริมการเกษตร (นายทินกร เหล่าหัชกุล)
  การทำงานส่งเสริมการเกษตร (นางรุ่งนภา สุธาสี)
  การทำงานส่งเสริมการเกษตร (นายทวีศักดิ์ บรรลุผล)
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 131    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com