หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การให้บริการทางการเกษตร
..
คลินิกเกษตร
สายใยรัก
งานส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
   
  การรวมกลุ่มพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอขามสะแกแสง
  ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองระยอง
  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมศูนย์บริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตำบล (ศบกต.)
  วิธีการ/แนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้ฐานเรียนรู้
  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกร
  องค์ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การให้บริการทางการเกษตร
  การรวมกลุ่มพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอขามสะแกแสง
  ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองระยอง
  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมศูนย์บริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตำบล (ศบกต.)
  วิธีการ/แนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้ฐานเรียนรู้
  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกร
  องค์ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
  แนวทางงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
  การปฏิบัติงานโดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลัก
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 62    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com