หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
..
พืชไร่ พืชเส้นใย พืชน้ำมัน
ข้าว
ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอก-ไม้ประดับ
แมลงเศรษฐกิจ
การตลาดสินค้าเกษตร
การจัดการศัตรูพืช
ดิน, ปุ๋ย
วิศวกรรมเกษตร
เกษตรอินทรีย์
เทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ
   
  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู ศพก.บ้านแม่ทังตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  สูตรน้ำหมัก ฮอร์โมน เร่งดอกเร่งผล
  การจัดการวัสดุทางการเกษตร ของเสียเหลือศูนย์(Zero Waste)ใน ศพก.ลอง จ.แพร่
  องค์ความรู้จากแปลงใหญ่.หนองม่วงไข่ จ. แพร่
  การชักนำตาดอกมะนาวเพื่อเพิ่มผลผลิตมะนาวนอกฤดู”
  การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียป้องกันกำจัดแมลงในนาข้าว(ศพก.เด่นชัย)
  การต้นลดต้นทุนการผลิตข้าวของศพก.ห้วยม้าอ.เมืองจ.แพร่
  การลดต้นทุนการผลิตข้าว ของศพก. อำเภอสอง จังหวัดแพร่
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู ศพก.บ้านแม่ทังตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  สูตรน้ำหมัก ฮอร์โมน เร่งดอกเร่งผล
  การจัดการวัสดุทางการเกษตร ของเสียเหลือศูนย์(Zero Waste)ใน ศพก.ลอง จ.แพร่
  องค์ความรู้จากแปลงใหญ่.หนองม่วงไข่ จ. แพร่
  การชักนำตาดอกมะนาวเพื่อเพิ่มผลผลิตมะนาวนอกฤดู”
  การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียป้องกันกำจัดแมลงในนาข้าว(ศพก.เด่นชัย)
  การต้นลดต้นทุนการผลิตข้าวของศพก.ห้วยม้าอ.เมืองจ.แพร่
  การลดต้นทุนการผลิตข้าว ของศพก. อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  แนวทางการลดต้นทุนการทำนา ของศพก.ร้องกวางจังหวัดแพร่
  เทคนิคการเพาะพันธุ์เมล็ดผักหวานป่า จากเกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่และเครือข่ายศพก.อำเภอสูงเม่น
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 2118    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com