หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู ศพก.บ้านแม่ทังตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
การใช้บัตรเครดิตราชการ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั
แบบถอดองค์ความรู้ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้
การประสานงานในงานส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการเกษตรกรแบบ Smart Office
สมดุลการปลูกพืชที่หลากหลาย(เกษตรผสมผสาน)
การจัดงานพิธีการต่าง ๆ โดย นางพรชนก ปั่นรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
น้ำ หมักชีวภาพในครัวเรือน
การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
 
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 4356    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com