หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
   งานวิจัย
 
ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : ข้อมูลองค์ความรู้ ชื่อเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน หมวด การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร KM จากการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอพนา กลุ่ม องค์กรเกษตรกร / องค์กรภาคเอกชน ชนิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครื่องมือ แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ปรับปรุงปี ๒๕๕๕) เนื้อหาองค์ความรู้ การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ความสำคัญ ในเดือนมกราคมปี ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แจ้งเตือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๒๓๓ กลุ่ม แจ้งขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามกฎหมาย ๓ ฉบับดั้งนี้ ๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๘ ) ๒ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียน และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียนของวิสาหกิจชุมชน (ประกาศ ณ .วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐) ในการยื่นขอต่อทะเบียนจะใช้แบบฟอร์ม ๔ แบบฟอร์ม ๑ แบบฟอร์มดำเนินกิจรต่อ แบบ สวช. ๐๓ ๒ แผนประกอบการ ๓ ผลการดำเนินงาน ๔ แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำมากรอกแบบประเมินวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กำหนดทิศทางและเป้าหมายไว้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนากระบนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานการผลิตทีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองมาตรฐาน สามารถพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เป็นประเภทวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทั่วไปได้ ความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม ที่ขอแจ้งต่อทะเบียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องประเมินศักยภาพทุกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้นำและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง ร่วมรับทราบศักยภาพของกลุ่ม โดยสรุป มี ๓ ระดับ คือ ๐ ระดับดี ๐ ระดับปานกลาง ๐ ระดับต้องปรับปรุง โดยธุรการ / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจะสนับสนุนช่วยเหลือในการบันทึกผ่านระบบฯ (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : แบบจัดเก็บองค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน12.pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่นำเข้า : 10/03/2561
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com