หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
   งานวิจัย
 
ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน
ชนิด : การขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เนื้อหาองค์ความรู้ : วิสาหกิจชุมชน เปนหนวยประกอบการหนวยหนึ่ง เพื่อพัฒนาตนเองไปสูสังคมและเศรษฐกิจ ชุมชนที่ดีขึ้นตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนที่สอดคลองกับสถานะภาพและสถานการณของทองถิ่น และชุมชน ตลอดจนสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และทิศทางของวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ แนวทางการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของสํานักงานเกษตรอำเภอ แบงหนาที่การทํางานไดเปน 2 สวน คือ 1. หนาที่เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ 2. หนาที่สงเสริมตามบทบาทภารกิจของสํานักงานเกษตร จําแนกการทํางานตามภารกิจไดดังนี้ สวนที่ 1 หนาที่เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนอำเภอ 1. จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ตองเขารวมประชุมทุกครั้ง • ใชเวทีการประชุมใหเกิดประโยชนในการผลักดันใหเกิดผลงานและมาตรการสงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 2. ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอำเภอนําขอมูลการจดทะเบียน เชน จํานวน สถาน ที่ตั้ง วัตถุประสงค และกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนมาเปนตัวตั้ง และกําหนดเปาหมายเปนลูกคา เพื่อ การสงเสริมสนับสนุนตามบทบาทและภารกิจของหนวยงาน 3. วิเคราะหและจําแนกประเภทวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ • ประเภทสินคา ไดแก การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร การผลิตพืช (ระบุชนิด) การผลิต สัตว การผลิตประมง การผลิตปจจัยการผลิต ผลิตภัณฑผาทอ เครื่องจักสาน เปนตน • ประเภทบริการ ไดแก การออมทรัพยชุมชน รานคาชุมชน สุขภาพ การทองเที่ยว เปนตน สวนที่ 2 หนาที่สงเสริมตามบทบาทภารกิจของสํานักงานเกษตรอำเภอ ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนทั้งสินคาและบริการ กลุมเปาหมายที่มีวัตถุประสงคและกิจกรรม สอดคลองกับบทบาทและภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร โดยเฉพาะสินคาดานพืช และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชไมวาจะเปนอาหารหรืองานหัตถกรรม รวมถึงการผลิต ปจจัยการผลิต
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.kanchanaburi.doae.go.th/
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : อ.ด่านมะขามเตี้ย.pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่นำเข้า : 20/08/2560
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com