หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
   งานวิจัย
 
ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของอำเภอหนองแค
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานรับจดทะเบียน เมื่อรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิวสหิกจชุมชน พ.ศ.2548 ต้องทำตามประเด็นดังนี้ 1. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน - ประเมินศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน - การจัดชั้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดี ปานกลาง ปรับปรุง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริม - จัดทำฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการ เพื่อส่งข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าของวิสาหกิจชุมชน - จัดทำแผนบูรณาการ/ถ่ายทอดความรู้ โดยให้สมาชิกร่วมกันวางแผนจัดประเด็นความรู้ วิธีการผลิต ต้องมีการประเมินผลทุกครั้ง - การจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการสร้างวิทยากรหลักและมีตัวแทนประสานกับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน เพื่อเสนอขอโครงการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. หลักการการต่อทะเบียนประจำปี (1-30 มกราคม ทุกปี) วิสาหกิจชุมชนต้องแจ้งความประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ต้องดำเนินการดังนี้ 2.1 การดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ - เตรียมความพร้อม ซักซ้อมและทำความเข้าใจในหลักการและวิธีการปฏิบัติในการต่อทะเบียน ตรวจสอบ/รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย ที่ต้องมาต่อทะเบียน ประชาสัมพันธ์/แจ้งให้วิสาหกิจชุมชน ที่ต้องมาต่อทะเบียนได้ทราบล่วงหน้าและเตรียมจัดทำแบบฟอร์ม “แบบคำขอดำเนินการต่อ” (แบบ สวช.03) สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มาต่อทะเบียน ในช่วงเดือน พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม ของทุกปี 2.2 การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน - เมื่อสิ้นปีงบประมาณกลุ่มต้องมีการประชุมและจัดทำเอกสารเพื่อมาขอต่อทะเบียน โดยจัดทำเอกสารดังนี้ - กรอกข้อความในแบบขอดำเนินการต่อ ( สวช.03 ) พร้อมเอกสาร 7 อย่างดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้อื่น 2. สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากวิสาหกิจชุมชน 3. ระเบียนข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก 4. แผนประกอบการ 6. แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน 7. ทวช.02, ทวช.03 นำเอกสารทั้งหมดมายื่นต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภายใน วันที่ 1 – 30 มกราคม ทุกๆปี ที่ยังมีการดำเนินการอยู่ 2.3 เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลลงในระบบให้ครบถ้วน หากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไหนที่ไม่มายื่นต่อทะเบียนติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ให้นายทะเบียน ทำการแจ้งยกเลิกในระยะเวลาต่อไปตามแบบ สวช.04 และติดประกาศการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน สวช.05 หนังสือแจ้งการเพิกถอนทะเบียน ทวช.06 วิสาหกิจชุมชนในอำเภอหนองแค ได้มายื่นต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 22 วิสาหกิจ เคล็ดลับความสำเร็จ ให้ความสำคัญต่อกลุ่ม / องค์กรอย่างสม่ำเสมอ มีปฏิสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ / เอกชน ให้มาร่วมส่งเสริมงานของกลุ่มตาม บทบาทของแต่ล่ะหน่วยงาน มีจิตใจที่ดีต่อเกษตรกร สร้างความเชื่อมั่น รักและศรัทธาในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ท้อ เมื่อพบปัญหาต้องรีบแก้ไข คิดดีและศรัทธาต่องานที่องค์กรรับผิดชอบ
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.saraburi.doae.go.th
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : KM Bangon.pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วันที่นำเข้า : 30/08/2559
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com