หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
   งานวิจัย
 
ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดแสดงสินค้า
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศ โดยนางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้นำเสนอกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศ โดยขั้นแรกจะต้องศึกษาข้อมูลด้านการตลาด ความต้องการสินค้าของประเทศเป้าหมายการจัดงาน จากนั้นขออนุมัติหลักการและงบประมาณดำเนินการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมจัดงาน จากนั้นคัดเลือกสินค้า คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นขออนุมัติตัวบุคคลจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามด้วยประสานงานการบินไทยดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินโดยสารเงินเชื่อให้กับคณะข้าราชการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการนำสินค้า/ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดงาน จากนั้นประชุมเตรียมการและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ก่อนเดินทาง หลังเดินทางให้ประเมินผล สรุปบทเรียนในการจัดงาน และดำเนินการเบิกจ่ายต่างๆ หลังเสร็จสิ้นงาน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ สามารถดูเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.sceb.doae.go.th/km-sceb.html
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
วันที่นำเข้า : 30/08/2559
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com