หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
   งานวิจัย
 
ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา เพื่อการพัฒนา
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน
ชนิด : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เนื้อหาองค์ความรู้ : แบบจัดเก็บองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง วิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา เพื่อการพัฒนา เจ้าของความรู้ชื่อ นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัช ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่บันทึกความรู้ กรกฎาคม 2558 สรุปผลความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา โดยการใช้เครื่องมือ บัตรคำ และ SWOT ในการค้นหาประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของกลุ่ม ดังนี้ จุดแข็ง 1. มีแหล่งวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอ 2. มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหลายช่องทาง ได้แก่ ที่ทำการกลุ่ม ร้านค้าในตลาดนัด จุดจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ตลอดจนการออกงานแสดงสินค้าที่หน่วยงานราชการต่างๆจัดขึ้น 3. มีการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อยู่ในระดับดี 4. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักในชุมชน 5. กลุ่มมีกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จุดอ่อน 1. สถานที่แปรรูปสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน ในการขอรับเครื่องหมาย อย. 2. ขาดเครื่องจักรที่ทันสมัยในการยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า 3. สมาชิกและคณะกรรมการ ยังขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มบางกิจกรรม โอกาส 1. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ภูมิปัญญาขนมไทย 2. มีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น เกษตรฯ พช. พาณิชย์ อุตสาหกรรม ฯลฯ 3. กิจกรรมของกลุ่มสามารถทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าว และมีความนิยมที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ปัญหา/อุปสรรค 1. ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูง 2. สินค้าบางชนิดยังมีอายุการเก็บรักษาน้อย 3. คู่แข่งสินค้าประเภทเดียวกันมีหลายกลุ่มในจังหวัด แผนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การพัฒนาการผลิต - การปรับปรุงสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐาน เพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงสถานที่ผลิต 2. การพัฒนาการตลาด - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย - เพิ่มการประชาสัมพันธ์กลุ่มและสินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 3. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร - ให้ความรู้ในเรื่องการทำบัญชีเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่ม สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1. กลุ่มก่อตั้งขึ้นโดยความต้องการของสมาชิกกลุ่มอย่างแท้จริง เพื่อรักษาภูมิปัญญาในอดีต ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2. ผู้นำและคณะกรรมการกลุ่ม มีผู้นำที่มีความสามารถและเสียสละเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่ดี 3. มีการบริหารจัดการคนให้เหมาะสมกับงาน ให้ตรงตามความถนัดของแต่ละบุคคล 4. สมาชิกในกลุ่มมีความไผ่รู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะเรียนรู้และรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน 5. มีการบริหารเงินออมของกลุ่มอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 6. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพ และการผลิต ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 7. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย 8. มีกฎระเบียบข้อบังคับและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ของกลุ่ม ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ ของสมาชิกในการถือปฏิบัติร่วมกัน 9. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ สำนึกรักชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม - ประสานงานกับแหล่งเงินทุนเพื่อของบประมาณสนับสนุน - ด้านการตลาดมีประสานงาน ในการขยายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในและนอกชุมชน 2. การสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่น นอกจากเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญแล้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่น เช่น เทศบาล มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนกลุ่ม เนื่องจากองค์กรท้องถิ่นมีความ พร้อมทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ในด้านเงินทุนสนับสนุนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน การขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรมของกลุ่ม ผู้บันทึกความรู้ นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัช ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 089-9883733
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : km-นิตยา-59.doc
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
วันที่นำเข้า : 26/08/2559
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com