หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
   งานวิจัย
 
ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : แนวทางพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ๔ ด้าน DOAE๕๘ ลพบุรี สระโบสถ์
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน
ชนิด : นโยบายเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เนื้อหาองค์ความรู้ : ด้านที่ ๑ พัฒนาบุคคลากรด้านส่งเสริมการเกษตร เป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และวิธีการทำงานด้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งความรู้และทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะ MRCF ๑.๑ จัดอบรม หลักสูตรการดำเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แก่เจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลทุกคน ๑.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน แก่เจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลทุกคน ด้านที่ ๒ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคี ทำการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานภาคีหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒.๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงงานด้านวิสาหกิจชุมชนในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ของทุกปี ด้านที่ ๓ สร้างกระบวนการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งกับวิสาหกิจชุมชนที่กำลังพัฒนา เพื่อทำให้เกิดการพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับปานกลาง และยังต้องปรับปรุงให้มีแนวทางในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ๓.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอ จำนวน ๑ ครั้ง /ปี ๓.๒ จัดให้มีการศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/กลุ่ม ด้านที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน๔.๑ ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนใช้วัตถุดิบ/ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองเป็นหลัก ๔.๒ ต้องมีตลาดรองรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจชุมชนจำหน่าย ๔.๓ มีการระดมทุนจากสมาชิก และมีการจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ***********************************************จัดทำโดย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
วันที่นำเข้า : 09/09/2558
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com