หน้าแรก
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
   งานวิจัย
 
ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งหยี่เพ็งร่วมใจ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน
ชนิด : การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
เนื้อหาองค์ความรู้ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งหยี่เพ็งร่วมใจ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.sndoae.doae.go.th/homepage/index.php/knowledge
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : เขตที่ 8
วันที่นำเข้า : 01/09/2558
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com