หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู ศพก.บ้านแม่ทังตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
หมวด : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่ม : ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
ชนิด : ไม้ผล
เนื้อหาองค์ความรู้ : ชื่อเกษตรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นายสุทิน พงษ์ทิพย์ถา ที่อยู่ บ้านเลขที่ 55 ม.5 บ้านแม่ทัง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 0899561640 สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรส่วนมากผลิตลำไยนอกฤดูแต่ประสบปัญหา คือ - ผลผลิตด้อยคุณภาพ - ปัจจัยการผลิตสูง - ขาดแคลนเทคโนโลยีในการผลิตลำไยนอกฤดู แนวทางการพัฒนา : - ส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลผลิตลำไยนอกฤดูที่มีคุณภาพดี - มีดินที่ดี - ลดต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู การนำไปใช้ประโยชน์ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู การทำปุ๋ยหมัก การทำบัญชีครัวเรือน หลักสูตรเรียนรู้ : 1.การตัดแต่งกิ่งลำไย การใส่ปุ๋ยลำไย 2.การทำปุ๋ยหมัก 3.การทำบัญชีครัวเรือน 4.การเลี้ยงไก่ในสวนลำไย ฐานการเรียนรู้ : ฐานเรียนรู้ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู ฐานเรียนรู้ที่ 2 การทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ ฐานเรียนรู้ที่ 3 การทำบัญชีครัวเรือน ฐานเรียนรู้ที่ 4 การเลี้ยงไก่ในสวนลำไย
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : 25.ศพก.อ.ฮอด.doc
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่นำเข้า : 31/08/2561
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com