หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : สมดุลการปลูกพืชที่หลากหลาย(เกษตรผสมผสาน)
หมวด : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม : องค์กรเกษตรกร
ชนิด : อาสาสมัครเกษตร
เนื้อหาองค์ความรู้ : การถอดองค์ความรู้ของ Smart Famer ต้นแบบระดับจังหวัด อำนาจเจริญ ชื่อ นางสงกาล รักษาสัตย์ ที่อยู่ 84 หมู่ 2 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โทร 0624821860 สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 045-463125 มุ่งมั่นในการที่จะพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในการประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ถอดองค์ความรู้ นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อเรื่อง สมดุลการปลูกพืชที่หลากหลาย(เกษตรผสมผสาน) เนื้อหาองค์ความรู้ สมดุลการปลูกพืชที่หลากหลาย แนวคิด วิเคราะห์ข้อมูล สมดุลการปลูกพืชที่หลากหลาย หรือชื่อเกษตรผสมผสาน การสร้างสมดุล รวมถึงการเลี้ยงสัตว์โค กระบือ เป็ดไก่ อื่นๆ และเลี้ยงปลา ในไร่นาผืนเดียวกัน กิจกรรมทุกอย่างต้องเกื้อกูลกัน ข้อห้ามใช้คือสารเคมีมีพิษทุกชนิด เช่นยาฆ่าหญ้า ฮอร์โมนปราบวัชพืช เพราะจะทำให้ระบบนิเวศน์เสียหาย เริ่มต้นด้วยข้อปฎิบัติ การพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน ไม่วางแผนหรือ ยื่นแผนการผลิต(IFPP) กู้ยืมเงินมาลงทุน ในการประกอบอาชีพการเกษตร เพราะจะเป็นวังวนความยากจน หรือเป็นลูกไล่คนอื่น หนี้สินภาคเกษตรคือปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศ กลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ตามนโยบายภาครัฐ ต้องการให้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยเพื่อปรับเปลี่ยนสู่สินค้าเกษตรอินทรีย์ - งบจังหวัด, งบกลุ่มจังหวัด สนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ข้าวอินทรีย์ เรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวฯและระบบนิเวศน์ในนาข้าว รวมถึงการแปรรูปข้าว การตั้งกลุ่ม การจำหน่าย - งบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๐ สนับสนุน สระน้ำในไร่นา ๑,๒๖๐ ลบม. รวมทั้งไม้ผลหลากหลาย จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อกระตุ้นกลุ่ม ผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และ ขับเคลื่อนวาระเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร สู่เมืองธรรมเกษตร วิถีอำนาจเจริญ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้องเข้าอบรมการเขียนแผนการผลิต (IFPP) สมดุลการปลูกพืชที่หลากหลาย ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอพนา จำนวน ๑๖ คน อกม.ต้นแบบจำนวน ๔ คน รวม ๒๐ คน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ต้องนำความรู้สู่การปฏิบัติ ขยายผลความสำเร็จของตนเองสู่ชุมชน ใช้วิธีการ/รูปแบบ เป็นการบอกเล่าพูดคุย สนทนา ทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้มาศึกษาเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถค้นหาจิตอาสาคือ (อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน) ที่แสวงหาองค์ความรู้ และการเชื่อมโยงเครือข่าย มุ่งมั่นในการที่จะพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในการประกอบอาชีพการเกษตร
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : KMสงกาล.2docx.pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่นำเข้า : 12/03/2561
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com