หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : การจัดงานพิธีการต่าง ๆ โดย นางพรชนก ปั่นรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
หมวด : การจัดการความรู้ในองค์กร
กลุ่ม : การจัดการความรู้
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักในการจัดงานประชุม งานรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของกรมส่งเสริมการเกษตร งานเลขานุการผู้บริหารงาน งานด้านงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค และงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ดังนั้น การจัดงานพิธีการต่าง ๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งในงานที่ได้รับมอบหมายหากไม่มีหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน เช่น งานสงกรานต์ งานสังสรรค์ปีใหม่ งานพิธีสงฆ์ งานถวายอาลัย เป็นต้น ดังนั้น ในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลาย หลักในการพิจารณาและวิเคราะห์งานพิธีการจะต้องทราบว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรต้องการให้พิธีการนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้าง หลักในการดำเนินการจัดพิธีการจึงมีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ 1. การจัดงานพิธีการจะพิจารณาว่า กรณีการจัดงานพิธีการใหญ่ และต้องมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการจะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานขึ้น โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ลงนามคำสั่ง จากนั้นจึงจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อกำหนดกิจกรรม รูปแบบ บุคคลเป้าหมาย วัน เวลา สถานที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กรณีการจัดงานพิธีการทั่วไป สำนักงานเลขานุกากรมจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยเลขานุการกรมจะเชิญ กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเลขานุการกรม ประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรม รูปแบบ บุคคลเป้าหมาย วัน เวลา สถานที่จัดงาน และการมอบหมายงาน ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี อยู่ในอำนาจอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบและอนุมัติการจัดพิธีการดังกล่าว 2. หลักในการจัดงานพิธีการจะต้องเขียนโครงการ โดยกำหนดกิจกรรม บุคคลเป้าหมาย วัน เวลา สถานที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้ครอบคลุม และเห็นชอบโดยอธิบดีอนุมัติ 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จะต้องพิจารณาดังนี้ (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือไม่ 1.1 กรณี สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบและอนุมัติก่อน จึงจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างและเชิญหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานได้ 1.2 กรณี ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการจะพิจารณาขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอใช้เงินสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร/เงินสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร 4. การดำเนินการจัดงานพิธีการต่าง ๆ จะต้องมีคำกล่าวเปิดงาน โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือผู้บริหารที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย ทั้งนี้ การจัดงานพิธีการต่าง ๆ จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนความร่วมแรงร่วมใจกันรับผิดชอบและความรู้ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : องค์ความรู้ 2561.pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่นำเข้า : 12/03/2561
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com