หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
ข้อมูลเรื่องเล่า/กรณีศึกษา
ชื่อเรื่อง : การประสานงานเพื่อการพัฒนา
หมวด : การพัฒนาบุคลากร
กลุ่ม : การบริหารงานบุคคล
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ (ขององค์ความรู้) การประสานงาน คือ การทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการผลิต หรือบริการระหว่างหน่วยงานและรวมทั้งทั่วองค์กร ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรนั้น นักส่งเสริมการเกษตรทุกคนต้องพัฒนาทักษะการประสานงาน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ประโยชน์ของการประสานงาน การประสานงานนั้นมีประโยชน์และมีผลโดยตรงต่อการทำงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ 1. ช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว 2. ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน และ ผลผลิตมากขึ้น 3. ช่วยประหยัดเงิน วัสดุ สิ่งของในการดำเนินงาน 4. ช่วยให้ทุกผ่ายเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 5. ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ 6. เสริมสร้างขวัญของผู้ปฏิบัติงาน 7. ลดอันตรายจากการทำงานให้น้อยลง 8. ช่วยลดข้อขัดแข้งในการทำงาน 9. ช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ และเพิ่มผลสำเร็จของงาน 10. ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆและปรับปรุงอยู่เสมอ 11. ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน 12. การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างการประสานงาน 1. การสื่อสารที่ดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 2. การประชุมเพื่อการระดมสมอง 3. ความชัดเจนโครงสร้างและนโยบายขององค์กร 4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 5. ทัศนคติเชิงบวก - 11 - 6. มนุษยสัมพันธ์ 7. การทำงานเป็นทีม ข้อแนะนำในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการประสานงาน 1. พยายามผูกมิตรในโอกาสแรก 2. หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายหัวหน้าคนงาน 3. ไม่โยนความผิดไปให้ผู้อื่น 4. สรรเสริญหัวหน้าคนงานอื่นเมื่อเขาทำความดี 5. ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 6. เมื่อมีงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นควรแจ้งให้เขาทราบ 7. รับฟังคำแนะนำ 8. ความเห็นของคนอื่น แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ควรฟัง *********************
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : คำปริว.jpg
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่นำเข้า : 30/08/2560
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com